Redacció

Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
info.mnactec@gencat.cat
Tel. 937 368 966

 

Subscriptors i publicitat

Ad-lante Servicios de Marketing, S. L.
Tel. 902 090 869
revistaeix@mnactec.cat
www.mnactec.cat/eix